lustik: (Default)
[personal profile] lustik
http://www.theinsider.ua/politics/5391a2552f9c2/
Як я був "терористом"

Тяжёлая статья. Не только в подробностях "допросов", не только в том что хватают своих. Самый страшный абзац пожалуй этот

До того, як стати "військовополоненим", і після, я спілкувався з цивільними, що повтікали зі Слов’янська та Слов’янського району. Інших – підслуховував. Між собою вони часто називають терористів зі Слов’янська – "патріотами". Це інформація для роздумів про те, чому армії буде тяжко повністю "зачистити" регіон від терористів. А я думаю про те, що відбувається під час допиту таких цивільних, якщо вони потрапляють під допит. Як їм довести, що вони – не терористи?
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

lustik: (Default)
lustik

June 2014

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 05:36 am
Powered by Dreamwidth Studios